Historia
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie prowadzi różnorodną działalność kulturalną, kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
W placówce prowadzimy działalności takie jak zespół wokalny, plastyczny, taneczny oraz naukę gry na instrumentach.
 
Edukacja kulturalna preferowana przez GOK to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą, ale również ze społeczeństwem dorosłym między innymi Kołami Gospodyń Wiejskich. Organizujemy wystawy, koncerty, festyny. Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczą w przeglądach, konkursach, koncertach
i festiwalach odnosząc sukcesy.

 W naszej placówce ma również siedzibę:
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Puchaczowskiej
  • Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów
  • Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Działalnością Geologiczną, Górniczą i Przemysłową

 Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • Statutu

GOK jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Bezpośredni nadzór i opiekę nad GOK sprawuje Rada Gminy a w jej imieniu Wójt Gminy Puchaczów. Ośrodkiem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy

Podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy Puchaczów.
Celem działania GOK jest wielokierunkowa, otwarta działalność artystyczna, edukacyjna oraz upowszechnianie kultury, a w szczególności:
  • upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności,
  • GOK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z kulturalno - oświatowym kalendarzem imprez i na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu,
  •stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej.

 Do zadań głównych w dziedzinie artystycznej należy:
  • realizacja i prezentacja projektów artystycznych,
  • praca warsztatowa: badanie i rozwijanie środków ekspresji artystycznej,
  • tworzenie warunków i możliwości integracji twórców i środowisk kulturalnych.

 Do zadań głównych w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury należy:
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych dla osób zainteresowanych poznaniem artystycznego procesu twórczego,
  • wspieranie artystycznego ruchu artystycznego,
  • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
  • organizowanie projekcji, spotkań, konkursów, pokazów,
  • organizowanie różnorodnych imprez rozrywkowych i turystycznych,
  • przygotowanie i organizowanie przeglądów, festiwali, sympozjów, kursów z wykorzystaniem różnych form przekazu,
  • prowadzenie działalności impresaryjnej,
  • organizowanie współpracy i wymiany z innymi ośrodkami w kraju i za granicą

Realizując te zadania prowadzimy następującą działalność:
  • koła zainteresowań, ogniska artystyczne
  • zabawy, dyskoteki
  • imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne
  • koncerty, wystawy
  • pomoc instruktażowo-merytoryczną zespołom amatorskiego ruchu artystycznego i ludowego


Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie powstał z dniem 20 listopada 1975 r.
i działa pod patronatem Urzędu Gminy w Puchaczowie.

Początkowo całe życie kulturalne skupiało się wokół szkoły. Pierwsze wzmiankio inicjatywach na rzecz propagowania kultury to fakt założenia komórki organizacyjnej
w Urzędzie Gminy. Jej zadaniem była organizacja imprez towarzyskich, kulturalnych i sportowo-rozrywkowych na terenie gminy.

Lata 70-dziesiąte to był czas kształtowania się kultury w puchaczowskiejrzeczywistości, co było możliwe dzięki ścisłej współpracy wielu organizacji i ludzi. Fundamentem tych działań była Gminna Szkoła Zbiorcza wraz z Urzędem Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna oraz organizacje partyjne .

Pani Maria Skiba, która była dyrektorem Gminnej Szkoły Zbiorczej, była równieżspołecznym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie (z wzmianek w kronikach wynika że były to lata 1974-78 r.) Uroczystości odbywały się głównie w placówce szkoły, a tym samym w ich organizację zaangażowani byli nauczyciele oraz uczniowie.

Pierwszą imprezą kulturalną odnotowaną w Kronice Osady Puchaczów jest „Dzień Dziecka” oraz „Gminny Festiwal Kultury” - obie odbyły się w czerwcu 1974 r.
Były to ciekawe wydarzenia i atrakcyjne imprezy, w których mieszkańcy bardzo chętnie wzięli udział.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury powstał również w latach 70-tych, zostałwybudowany w czynie społecznym i pełnił funkcję remizy OSP w Puchaczowie. W tym miejscu należy wymienić kilka bardzo ważnych osób, które szczególnie się zasłużyły, a byli to: Józef Ciężki, Zygmunt Orłowski, Leon Dudziński oraz Stefan Hucz.

Od 1975 r. mieścił się w nim również Klub Książki i Ruchu prowadzony przez Panią Eugenię Rozwałka. Pani Eugenia była dobrym duchem puchaczowskiej społeczności, dzięki jej wrażliwości i zaangażowaniu mieszkańcy zyskali azyl towarzyski. Było to miejsce gdzie wieczorami można było się spotkać na wieczorach poetyckich czy klubach dyskusyjnych. Klub gościł znamienitych gości takich jak Mieczysław Fogg czy Hanka Bielicka. Młodzież chętnie korzystała z proponowanych atrakcji, a Pani Eugenia z troską dbała o rozwój artystyczny podopiecznych.

Ośrodek kultury utworzony został na mocy Zarządzenia Nr 25/75 Naczelnika Gminy Puchaczów Józefa Duszyńskiego z dnia 20 listopada 1975 r.
Pierwszym powołanym w 1975 r. dyrektorem placówki był Pan Zenon Tudrój, a 1976 r. został nim Pan Eugeniusz Misiewicz, w latach kolejnych – Pan Jan Szlachta.

Następnie funkcję tą pełniła Pani Lucyna Kucharska, a późnej Pani Nelli Hankiewicz oraz Alina Dudek. W 1989 r. dyrektorem została Pani Zofia Bachenek. Na czas urlopu wychowawczego jej obowiązki pełniła Pani Jadwiga Ukalska. Każda z tych osób miała istotny wpływ na rozwój placówki.
Zainteresowania oraz pasje dyrektorów bezpośrednio wpłynęły sposób funkcjonowania ośrodka kultury.

Przez te wszystkie lata bardzo dużo się działo! Powstawały zespoły muzyczne, zespół wokalny, działało ognisko muzyczne, zespół pieśni i tańca. Prężnie działa ognisko plastyczne oraz grupa teatralna. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie policzyć ile osób uczestniczyło w zajęciach muzycznych plastycznych, teatralnych, zespołach muzycznych. Wielu młodych ludzi mogło rozwijać tutaj swoje zainteresowania i pasje. Wielu rozpoczęło tutaj swoja dalszą drogę zawodową. Dla wielu ludzi dom kultury był, jest i będzie drugim domem, tutaj zawsze spełniały się marzenia, zawierały nowe przyjaźnie i miłości. Instruktorzyi pracownicy domu kultury to wspaniali ludzie, którzy przez te wszystkie lata umieli zaszczepić w ludziach pasję do muzyki, sztuki, kultury.

W 2003 r. miała miejsce rozbudowa budynku, która wzbogaciła placówkę onowoczesną kuchnię wraz zapleczem, scenę na sali widowiskowej oraz toalety. Zmiany te bardzo pozytywnie wpłynęły na funkcjonalność budynku.
Od maja 2013 r. do lutego 2014 r. budynek Gminnego Ośrodka Kultury poprzeszło 30 latach funkcjonowania został poddany generalnemu remontowi.
Jest teraz nowoczesny i funkcjonalny. Zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenia tj. pracownię plastyczną oraz toalety i biura instruktorskie. Pracuje nam się lepiej iwygodniej za co chcę podziękować władzom Gminy oraz Radzie Gminy Puchaczów.

Przez te minione 40 lat placówka Gminnego Ośrodka Kultury była i jest nieodłącznym elementem życia gminy Puchaczów. Staramy się służyć jejmieszkańcom oraz godnie ich reprezentować na gruncie powiatowym,wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wyrażamy nadzieję iż następne lata działalności będą równie owocne, placówka będzie się ciągle rozwiać i zapewniać atrakcyjne propozycje kulturalne.


Pliki do pobrania:

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 20:00
Kontakt
ul. Rynek 3
21-013 Puchaczów
Tel. 81 75 75 345
www.gokpuchaczow.pl