Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, które mają w sobie nie tylko ogromny potencjał, ale również siłę.
Czy wiecie, że na dzień 29 kwietnia 2020 r. w Polsce zarejestrowano 9.110 kół?!

Warto zwrócić uwagę na to, że w grudniu 2019 r. było ich 5.000.
Dzięki przyjętej przez Sejm zmianie w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, zapisana w budżecie państwa kwota 40 mln. zł będzie przeznaczona na sfinansowanie wybranych działań przez około 11,6 tysięcy kół.

Środki będą rozdysponowywane do wyczerpania puli. Jednak powyższa kwota daje możliwość przyznania dotacji wszystkim dotychczas zarejestrowanym kołom oraz blisko dwóm i pół tysiącom nowych.

Najpierw rejestracja, potem pieniądze

By sięgnąć po pomoc, która jest finansowana z budżetu państwa, koło musi najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wytyczne dotyczące wsparcia nie mają się zmienić. Koła mogą przeznaczyć dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Wymienia się tutaj:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich,
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianie i rozwój formy współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury ludowej i regionalnej.

    KGW reprezentują interesy kobiet wiejskich, działają na rzecz poprawy ich sytuacji oraz ich rodzin. Działalność ta skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Tygodnik Poradnik Rolniczy
https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej/photos/a.377142602346645/3089132964480915/?type=3&theater

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/kola-gospodyn-wiejskich-dostana-40-milionow-zlotych/