Statut

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie prowadzi różnorodną działalność kulturalną, kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
W placówce prowadzimy działalności takie jak zespół wokalny, plastyczny, taneczny oraz naukę gry na instrumentach.

Edukacja kulturalna preferowana przez GOK to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą, ale również ze społeczeństwem dorosłym między innymi Kołami Gospodyń Wiejskich. Organizujemy wystawy, koncerty, festyny. Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczą w przeglądach, konkursach, koncertach i festiwalach odnosząc sukcesy.

 Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • Statutu

GOK jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Bezpośredni nadzór i opiekę nad GOK sprawuje Rada Gminy a w jej imieniu Wójt Gminy Puchaczów. Ośrodkiem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy

Podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy Puchaczów.
Celem działania GOK jest wielokierunkowa, otwarta działalność artystyczna, edukacyjna oraz upowszechnianie kultury, a w szczególności:
  • upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności,
  • GOK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z kulturalno – oświatowym kalendarzem imprez i na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu,
  •stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej.

 Do zadań głównych w dziedzinie artystycznej należy:
  • realizacja i prezentacja projektów artystycznych,
  • praca warsztatowa: badanie i rozwijanie środków ekspresji artystycznej,
  • tworzenie warunków i możliwości integracji twórców i środowisk kulturalnych.

 Do zadań głównych w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury należy:
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych dla osób zainteresowanych poznaniem artystycznego procesu twórczego,
  • wspieranie artystycznego ruchu artystycznego,
  • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
  • organizowanie projekcji, spotkań, konkursów, pokazów,
  • organizowanie różnorodnych imprez rozrywkowych i turystycznych,
  • przygotowanie i organizowanie przeglądów, festiwali, sympozjów, kursów z wykorzystaniem różnych form przekazu,
  • prowadzenie działalności impresaryjnej,
  • organizowanie współpracy i wymiany z innymi ośrodkami w kraju i za granicą

Realizując te zadania prowadzimy następującą działalność:
  • koła zainteresowań, ogniska artystyczne
  • zabawy, dyskoteki
  • imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne
  • koncerty, wystawy
  • pomoc instruktażowo-merytoryczną zespołom amatorskiego ruchu artystycznego i ludowego