Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie ogłasza gminny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
pt. „Moje wymarzone wakacje”

REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Gminy Puchaczów w wieku 3-19 lat.

  CELE KONKURSU:
  • Promowanie twórczości dziecięcej.
  • Integrowanie dzieci przez sztukę.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
  • Inspirowanie do aktywności twórczej.
  • Promowanie talentów plastycznych dzieci.
 • Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
  1) przedszkole,
  2) klasy  I – III szkoły podstawowej,
  3) klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  4) klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  5) szkoły ponadpodstawowe.

  WYMOGI PRACY PLASTYCZNEJ
  • Format: A4 lub A3
  • Technika pracy: rysunek, malarstwo lub szkic ołówkiem (dozwolone jest łączenie technik)
  • Forma: płaska
  • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.
  • Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE: prace przestrzenne lub z gotowych materiałów, a także prace przekalkowane
  WSKAZÓWKI DLA RODZICA/OPIEKUNA
  • Jeden uczestnik zgłasza tylko jedną pracę.
  • Brak karty zgłoszenia może skutkować nie zakwalifikowaniem się prac do konkursu.
  Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, walory estetyczne, samodzielność wykonania pracy.

  ZGŁOSZENIE PRAC
  Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Moje wymarzone wakacje” należy składać osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do piątku 19 czerwca 2020 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów. W placówce będzie przygotowane specjalne miejsce do zostawiania prac i kart zgłoszeń, tak aby było można to zrobić bez kontaktu osobistego z pracownikami GOK Puchaczów.
  • Osobą zgłaszającą pracę dziecka jest rodzic/opiekun prawny dziecka.

  Zgłoszone prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (PISMEM DRUKOWANYM) i powinny posiadać informacje takie jak:
  IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU, WIEK, KLASA DO KTÓREJ DZIECKO CHODZI OBECNIE (w roku szkolnym 2019/2020), MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA

 • Prace niepodpisane na odwrocie nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia wraz z pracą KARTY ZGŁOSZENIA

WYNIKI KONKURSU
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
• O dacie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo.
Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie: https://puchaczowgok.pl oraz https://www.facebook.com/gok.puchaczow?fref=ts
Osoba do kontaktu: Milena Brudkowska (gokinstruktorzy@wp.pl)

WAŻNE INFORMACJE
• Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do bezpłatnej reprodukcji na potrzeby wydawnictw reklamowych oraz publikacji w prasie i Internecie.
• Nadesłane prace nie będą zwracane, Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu oraz wybrania i zakwalifikowania prac na wystawę.
• Biorąc udział w Konkursie uczestnik wraz z reprezentującym go rodzicem/opiekunem, wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
• Zgłoszenie prac do Konkursu wiążę się z podaniem danych osobowych autora i opiekuna oraz wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zgodą na upowszechnianie wizerunku autorów prac i nauczycieli ich przygotowujących przez Organizatora. Wszystkie osoby biorące udział w uroczystym rozdaniu nagród wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (podczas rozdania nagród może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna).

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia do Konkursu plastycznego_Moje wymarzone wakacje